HAKKINDA

KURULUŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler adı ile 1992’de kurulmuş olup, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler adı ile İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu ve % 30 İngilizce ağırlıklı olarak 2012-2013 akademik yılında öğrenci alımına başlamıştır.

YETERLİLİK DÜZEYİ 
Lisans

ÇALIŞMA ŞEKLİ 
Tam zamanlı

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI 
Programa ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başarılı oldukları dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılabilir. Ancak bunun için, öğrencilerin bu derslere ait kredileri, içerikleri ve başarı notlarını gösteren belgeler ile eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde bağlı bulundukları birime başvurmaları gerekmektedir. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülür ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI 
Ülkemizde üniversitelere giriş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olmak gerekmektedir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınav sonuçlarına göre, sınırlı kontenjanda yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler; 
1 - Lise ve dengi okul diploması, 
2 - ÖSYM tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Koşulları aşağıdaki gibidir:
 
   Bölüm Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 70 71 278,645 317,960
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) EA 60 62 251,846 278,148


PROGRAM PROFİLİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı kapsamında yürütülen eğitim ve öğretim, öğrencilere alana ait temel kavramların yanı sıra, ekonomik, politik ve sosyal meseleleri uluslararası boyutları ile analiz etme ve bunların dış politika alanına yansımalarını değerlendirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Doğusunda Kafkaslar, Batısında Balkanlar, Güneyinde Ortadoğu ile çevrelenmiş olan Türkiye, aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, OECD ve İslam Konferansı Örgütü'ne üye olan tek ülke olarak, doğu ile batının, kuzey ile güneyin kesişme noktasında politik, ekonomik ve kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca Türkiye tarihi boyunca hiç sömürge olmamıştır ve dolayısıyla sahip olduğu siyasi sistemi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi sömürgeci güçlerin dayatması sonucu değil, tamamen kendi iradesiyle ve kendi olanaklarını seferber ederek kurmuştur. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana II. Dünya Savaşı da dahil olmak üzere hiçbir uluslararası savaşa katılmamış nadir ülkelerden birisi olan Türkiye, zaman zaman aksaklıklarla da olsa hem iç hem de dış siyasi dengeleri korumakta önemli bir başarı kaydetmiştir. Ancak jeopolitik konumu nedeniyle, uluslararası çatışma alanlarının tam ortasında kalan böylesi bir ülkede siyasetin, siyasi kurumların ve uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri, işleyişi, kuramsal temelleri, tarihsel gelişimleri konularında iyi yetişmiş kadroların bulunması elzemdir. Bu bağlamda program, gerek Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde, gerekse ulusal veya uluslararası özel ya da sivil toplum kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağını en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra akademik ve diplomatik yazışma derslerini de içeren bu bölümde, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir

PROGRAM ÇIKTILARI
1-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve donanıma sahip olma.
2-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilere temel oluşturan diğer disiplinlerden (hukuk, iktisat, sosyoloji, psikoloji, tarih vb.) yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olma.
3-Yerel ve uluslararası siyasette, yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi faktörler arasındaki ilişkileri eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla yorumlayabilme
4-Kamu, özel sektör, ulaslararası organizasyonlar ve ulusal/uluslararası STK’larda istihdam edilen personelin niteliklerine sahip olma ve sahip olduğu bilgi ve becerleri bu alanlarda kullanabilme.
5-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve kuramları bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, ilgili araştırmaları takip edebilme, verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
6-Bilimsel mantık ve metodolojiyi kavrama, yerel ve uluslararası siyasi konuları/sorunları bilimsel yaklaşımla tanımlayabilme; gözlem, belge, kanıt ve araştırmalara dayalı analiz yapabilme.
7-Kişisel özellik,yetenek ve eğilimlere göre kariyer planlaması yapabilme ve bu çerçevede edinilmesi gereken özelleşmiş bilgi ve donanımı belirleyerek bunları edinme sorumluluğu ve bilincini kazanma.
8-Mesleğe ilişkin veya sosyal sorumluluk çerçevesinde proje geliştirme ve çalışma yürütebilme.
9-Bireysel ve grup olarak yapılan çalışmalarda sorumluluk alabilme, üstlenilen görevleri planlayıp zamanında yerine getirebilme.
10-Bilim ve bilimsel düşüncenin önemini anlayarak mesleki ve kişisel yaşantısında gerekli bilgileri bu çerçevede edinme ve yaşam boyu öğrenme perspektifine sahip olma.
11-Alanla ilgil karşılaştığı bilgiye ve sahip olduğu donanıma eleştirel yaklaşabilme.
12-Öğrenmiş olduğu bilgi ve becerileri yaşam boyu geliştirme anlayışına sahip olma.
13-Yerel ve uluslararası siyaset ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini, araştırma sonuçlarını, yorum ve gözlemlerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini araştırma verileriyle ve akademik argümanlarla destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14-En az bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilme, ve bu dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak ilgililere yazılı ve sözlü olarak bilgi aktarabilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme.
15-Bilişim ve iletişim teknolojilerini en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyinde öngörülen düzeyde öğrenme , bu donanimi bilgi üretimi ve geliştirilmesi alaninda da kullanabilme.
16-Mesleki ve etik sorumlulukların farkında olma ve bunu hissederek davranışlarına yansıtma
17-Toplumun ve bireylerin sahip olduğu temel, sosyal ve kültürel hakların farkında olma ve bu çerçevede sosyal duyarlılık sahibi olma.
18-İş veya mesleğini icra ederken çevre , evrensel değerler ve evrensel miras konularında duyarlılık sahibi olma ve bunu mesleki faaliyet ve kararlara yansıtma.

MEZUNİYET ŞARTLARI 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanında lisans diploması verilir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektediler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmektedirler. Diğer yandan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; diplomasi, ekonomi, finans, işletme, hukuk, kamu yönetimi, iletişim ve medya gibi pek çok farklı alana yönelme olanağı sağlayan temel bir disiplin olduğundan, genel olarak siyasi ve sosyal konulara ilgi duyan fakat uzmanlık alanını tam olarak belirleyememiş öğrenciler için ideal bir temel oluşturmaktadır. Bu temeli alan öğrenciler, lisans eğitimleri sırasında gerek bölüm içi gerekse diğer bölümlerden alacakları derslerle, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda bu farklı alanlardan hangisine yöneleceklerine karar verebilirler.  Programda bölüm / fakülte / üniversite seçimlik ders alternatiflerinin bulunması, öğrencilerin bu alanlarda uzmanlaşabilmeleri için gerekli olanakları sunmakta ve iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basın-yayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.

DERS PLANI
Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS olacak şekilde dönem bazında verilen derslerin alınması gerekir.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.

Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. 

Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.

Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.

Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.

Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.

Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. 
   
Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
50-59
49 ve altı
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.
Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır.
Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


BÖLÜM OLANAKLARI 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü eğitim-öğretim faaliyetleri, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Fakültemiz, kendisine ait yeni binasına 2002 yılında taşınmış olup, programın yürütülmesi için bir adet 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuarı ve yeterince dersliğe sahiptir. 
>