Bölüm Hakkında

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

KURULUŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler adı ile 1992’de kurulmuş olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler adı ile İngilizce Hazırlık Sınıfı zorunlu ve % 30 İngilizce ağırlıklı olarak 2012-2013 akademik yılında öğrenci alımına başlamıştır.

KAZANILAN YETERLİK 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanında lisans diploması verilir.

YETERLİLİK DÜZEYİ 
Lisans

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI 
Ülkemizde, üniversitelere giriş için LYS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.

Kayıt için gerekli belgeler; 
1 - Lise ve dengi okul diploması, 
2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Koşulları aşağıdaki gibidir.

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Yerleşen

Taban Puan

Tavan Puan

Siy. Bil. ve Ulus. İliş.

TM-3

70

71

324,694

363,412

Siy. Bil. ve Ulus. İliş. (İÖ) TM-3 60 62 297,991 330,934

 YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

PROGRAM PROFİLİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilere ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlamaktadır. Doğusunda Kafkaslar, Batısında Balkanlar, Güneyinde Ortadoğu ile çevrelenmiş olan Türkiye, aynı anda NATO, Avrupa Konseyi, OECD ve İslam Konferansı Örgütü'ne üye olan tek ülke olarak doğu ile batının, kuzey ile güneyin kesişme noktasında politik, ekonomik ve kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca Türkiye tarihi boyunca hiç sömürge olmamıştır ve dolayısıyla sahip olduğu siyasi sistemi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi sömürgeci güçlerin dayatması sonucu değil, tamamen kendi iradesiyle ve kendi olanaklarını seferber ederek kurmuştur. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana hiçbir uluslararası savaşa, özellikle de II. Dünya Savaşı’na katılmamış nadir ülkelerden biri olarak Türkiye, hem iç hem de dış siyasi dengeleri korumakta zaman zaman aksaklıklarla da olsa önemli bir başarı kaydetmiştir. Ancak bu durum aynı zamanda, Türkiye’nin dış ya da iç savaş gibi kendisinin tecrübe etmediği deneyimleri ve bunların sonuçlarını, başka ülkelerin deneyimlerini inceleyerek öğrenmesini de son derece önemli kılmaktadır. Böyle bir ülkede siyasetin, siyasi kurumların ve uluslararası ilişkilerin temel ilkeleri, işleyişi, kuramsal temelleri, tarihsel gelişimleri konularında iyi yetişmiş kadroların bulunması elzemdir. Bu bağlamda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye'nin gerek iç ve dış siyasette, gerekse ulusal veya uluslararası özel ya da sivil toplum kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan insan malzemesini en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce yazışma ve diplomatik yazışma derslerine yer verilerek, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireyler yetiştirmektir.

PROGRAM ÇIKTILARI 

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel araştırmalar yapmak,
  2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek, mezuniyet sonrasına yönelik olarak da bilgiyi yenileme becerisini özellikle kazandırmak,
  3. Lisansta temel mesleki formasyona, lisansüstünde alan çalışması ağırlıklı uzmanlığa yönelik öğrenim vermek ve her iki düzeyde öğretim kadroları ve öğrenci işbirliğini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin birbirini tamamlayıcı bütünlüğüne yöneltmek,
  4. Hem bilgi hem fikir sahibi, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya, demokratik katılıma yatkın, ''yurttaş'' bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek,
  5. Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin ve özellikle demokrasi kültürünün artmasına katkıda bulunmaktır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmekteler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Diğer yandan, siyaset bilimi, diplomasi ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra ekonomi, finans, işletme, iletişim ve medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alana yönelme olanağı sağlayan temel bir disiplin olduğundan, genel olarak siyasi ve sosyal konulara ilgi duyan fakat uzmanlık alanını tam olarak belirleyememiş öğrenciler için ideal bir temel oluşturmaktadır. Bu temeli alan öğrenciler, lisans eğitimleri sırasında gerek bölüm içi gerekse diğer bölümlerden alacakları derslerle ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda bu farklı alanlardan hangisine yöneleceklerine karar verebilirler.  Programda bölüm / fakülte / üniversite seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin bu alanlarda uzmanlaşabilmeleri için gerekli eğitimi sunmakta ve iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basın-yayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans) programlarda öğrenim görebilirler.

DERS PLANI
Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS olacak şekilde dönem bazında verilen derslerin alınması gerekir.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.

Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. 

Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.

Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.

Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.


Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.

Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.  
  

Puan Karşılığı

Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu

Katsayı

90-100

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

50-59

49 ve altı

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FD

FF

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır.

Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

MEZUNİYET ŞARTLARI 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, SİYASET BİLİMCİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERCİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ 
Tam zamanlı

BÖLÜM OLANAKLARI 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü eğitim-öğretim faaliyetleri, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Fakültemiz, kendisine ait yeni binasına 2002 yılında taşınmış olup, programın yürütülmesi için bir adet 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuarı ve yeterince dersliğe sahiptir. 

 
AKTS Bilgi Paketi
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık